wróć

WÓJT GMINY STĘŻYCA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

RP.GN.6840.5.2018.KR

WÓJT GMINY STĘŻYCA
ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca, woj. pomorskie
 tel.(58/ 882 89 40), bip.gminastezyca.pl


Na podstawie art. 37, art. 38 i art. 40 ust.1, pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz § 3, § 4, § 6 i § 13  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
 

na sprzedaż niżej opisanych działek, stanowiących własność Gminy Stężyca:

Lp.

Nr działki

Nr KW

Pow. ha

Cena wywoławcza

w zł -  netto

Wadium

w zł

1

2

3

4

5

6

1.

211/4

GD1R/00029071/0

0,5079

142 000,00

14 200,00

2.

211/8

GD1R/00029071/0

0,8224

230 000,00

23 000,00

3.

212/2

GD1R/00029071/0

1,43

400 000,00

40 000,00

1. Opis nieruchomości - działki nr: 211/4, 211/8 i 212/2 są położone w otoczeniu terenów leśnych  i rolniczych oraz rozproszonej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej, siedliskowej gospodarstw rolnych i letniskowej.
2. Zgodnie obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XI/118/2007 Rady Gminy Stężyca z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Sikorzyno – przy jeziorze Długim (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2008 r. Nr 40, poz. 1168) działki wyszczególnione w pkt 1 - 3  są oznaczone  symbolem 001 - UT, co oznacza: „tereny  zabudowy letniskowej indywidualnej, zachowanie istniejących podziałów na działki budowlane na terenach 010-UT, 011-UT i 012- UT”. W celu uzyskania szczegółowych ustaleń planu zagospodarowania dla w/w działek należy wystąpić z wnioskiem o wydanie wypisu i wyrysu.
3. Sposób zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem.
4. Działy III i IV KW GD1R/00029071/0 są wolne od wpisów.
5. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu
I przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2018 r.  o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Stężyca, ul. Parkowa 1 , (pok. narad, nr 125, I p.).
6. Wadium:
1) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości i formie podanych w ogłoszeniu.
2)  Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Bank Spółdzielczy w Kościerzynie nr konta 62 8328 0007 2001 0008 3957 0003 do 14 sierpnia 2018 r. z dopiskiem „Przetarg Sikorzyno, dz. nr …” (dzień wpływu środków na konto Gminy).
3) Wpłata wadium jest równoznaczna z zapoznaniem się ze stanem przedmiotu przetargu jak i uwarunkowaniami planistycznymi i urbanistycznymi zbywanej nieruchomości.
4) Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu.
5) Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się uczestnika od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie ulega przepadkowi.
6) Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone nie później, niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

7. Pozostałe warunki przetargu:
1) Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.  O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.
2) Cena osiągnięta w przetargu, do której zostanie doliczony należny podatek VAT, będzie płatna do dnia zawarcia aktu notarialnego przenoszącego własność. 
3) Koszt zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca. Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej kupna – sprzedaży zostanie ustalony z nabywcą po zakończeniu przetargu.
4) Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie  podanych w zawiadomieniu  przez Wójta Gminy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
5) Nabywca ponosi koszty związane ze wskazaniem punktów granicznych nabywanej nieruchomości.

Informacja dla uczestników przetargu:
1) osoby fizyczne winne przedłożyć dowód potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),
2) w przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu przetargu,
3) w przypadku osób prawnych lub prowadzących działalność gospodarczą należy przedstawić, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz odpowiednią uchwałę wyrażającą zgodę na wzięcie udziału w przetargu i nabycie nieruchomości,
4) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej – umowę spółki, REGON spółki, odpowiednią uchwałę pozwalającą na odpłatne nabycie nieruchomości bądź umocowania do działania w imieniu spółki.
5) za aktualne uważa się odpisy z KRS sporządzone na wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu,
6) w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków,
7) w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać pisemne oświadczenie współmałżonka, z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu,
8) w przypadku rozdzielności majątkowej należy przedłożyć odpowiedni dokument,
9) osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.

Informacja o  miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:
- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stężyca.
- Sołectwo Sikorzyno,
- strona internetowa gminy, bip.gminastezyca.pl,
- prasa lokalna.

Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Stężyca, stanowisko 25 w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek -czwartek w godz.730-1500, piątek 730-1400) lub tel. (58) 882 89 61.

Tagi