wróć

WÓJT GMINY STĘŻYCA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI

WÓJT GMINY STĘŻYCA

ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca, woj. pomorskie

tel.(58/ 882 89 40), bip.gminastezyca.pl

 

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości obejmujących działki nr: 103/3 obszaru 0,50 ha i 104/3 obszaru 0,67 ha, KW GD1R/00010966/5, położonych w obrębie Łosienice, stanowiących własność Gminy Stężyca na okres 10 lat.

 

Opis nieruchomości

Działki nr 103/3 i 104/3, stanowią użytek rolny, położony w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i przeznaczone są do oddania w dzierżawę na cele rolne.

Przeznaczenie nieruchomości

Działka nr 103/3 w m.p.z.p. jest oznaczona symbolami: 2.2.4 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, 2.2.6 MW – tereny zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej, 3.2.3 KDW, 3.2.4 KDW i 3.2.5 KDW – droga wewnętrzna.

Działka nr 104/3 w m.p.z.p. jest oznaczona symbolami: 2.2.4 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, 3.2.3 KDW, 3.2.4 KDW i 3.2.5 KDW – droga wewnętrzna, 3.1.2 KD – L – droga publiczna - lokalna.

Sposób zagospodarowania

Dzierżawa na cele rolne.

Termin zagospodarowania

Po podpisaniu umowy dzierżawy.

Stawka  wywoławcza czynszu

Dz. 103/3 – 400,00  zł  netto rocznie.

Dz. 104/3 – 500,00  zł  netto rocznie.

Wadium

Dz. 103/3 – 40,00  zł

Dz. 104/3 – 50,00  zł

Termin płatności czynszu dzierżawnego

Za rok 2018  - 30 dni od podpisania umowy.

Za lata następnie do 31 marca każdego roku.

Dodatkowe opłaty

Dzierżawca niezależnie od czynszu z tytułu dzierżawy będzie zobowiązany uiszczać należne inne podatki i ciężary związane z nieruchomością.

Zasady aktualizacji czynszu

Czynsz począwszy od 01.01.2019 r. waloryzowany będzie rokrocznie na podstawie Zarządzenia Wójta.

Obciążenia i zobowiązania  nieruchomości

objętej przetargiem

Dział III  i IV KW nr GD1R/00010966/5 nie zawierają  wpisów.

 

  1. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie  się dnia  12 stycznia 2018 r.  o godz. 1000 w Urzędzie Gminy Stężyca.
  2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości i formie podanej w ogłoszeniu.
  3. Wadium należy wpłacić w pieniądzu na  konto Bank Spółdzielczy w Kościerzynie nr konta 62 8328 0007 2001 0008 3957 0003 do 5 stycznia 2018 r. (dzień wpływu środków na konto Gminy) z dopiskiem: „Przetarg na dzierżawę dz. nr ……. w  Łosienicach”.
  4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej   jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

  O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może     wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

      Wpłata wadium jest równoznaczna z zapoznaniem się ze stanem nieruchomości będącej  przedmiotem przetargu.

5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego a w przypadku uchylenia się uczestnika od zawarcia umowy  w wyznaczonym terminie ulega przepadkowi.

Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Miejsce wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:

  • tablica ogłoszeń Urzędu  Gminy Stężyca, ul. Parkowa 1,
  • tablica ogłoszeń właściwego terytorialnie sołectwa ze względu na położenie nieruchomości.
  • bip.gminastezyca.pl i strona internetowa www.gminastezyca.pl

            Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Stężyca, w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek -czwartek w godz.730-1500, piątek 730-1400), tel (58) 882 89 61 lub na stronie internetowej bip.gminastezyca.pl.

Tagi