wróć

Plan i zasady zimowego utrzymania przejezdności dróg gminnych w sezonie zimowym 2016/2017 na terenie GMINY STĘŻYCA

 

Mając na uwadze utrzymanie przejezdności dróg oraz odpowiedzialność za ich odśnieżanie i minimalizację kosztów z tego tytułu, drogi dojazdowe będące w administracji Urzędu Gminy Stężyca dzieli się na dwie kategorie:

1. DROGI I KOLEJNOŚCI ODŚNIEŻANIA

- są to drogi dowozowe młodzieży szkolnej oraz drogi łączące zwarte zabudowy z drogami powiatowymi, wojewódzkimi i krajowymi.

Wykaz w/w dróg:

1. Stężyca - od drogi wojewódzkiej - ul. Abrahama - ul. Raduńska - droga wojewódzka

2. Plac przy przystanku PKS Stężyca

3. Stężyca - kier. Zdrębowo - kier. Śnice

4. Wygoda - Przyrowie - Kamienica Szlachecka

5. Kamienica Szlachecka - Ostrowo - Nowy Ostrów - Nowe Łosienice - Klukowa Huta

6. Klukowa Huta – Danachowo

7. Droga wojewódzka - Stężycka Huta

8. Nowa Wieś - Kamienica Szlachecka

9. Nowa Wieś – Chróstowo

10. Od drogi wojewódzkiej - Chróstowo - Żuromino – Borucino

11.Krzeszna – Wieżyca

12. Gołubie ul. Botaniczna - Krzeszna

13. Przewóz od dr. woj. – Czapielski Młyn – Nowe Czaple – Pierszczewko (pod Pana Gosza i do skrzyżowania w Krzesznej)

14. Gołubie - Sikorzyno Dworzec PKP - Sikorzyno - szosa główna

15. Gołubie - Pierszczewo

16. Sikorzyno wieś - obok Pana E. Blok - dworzec PKP Sikorzyno

17. Sikorzyno wieś - szosa główna (Pan Patoka - dr. powiatowa)

18. Droga szosa główna powiatowa - kier. Nowa Sikorska Huta

19. Szymbark ul. Sportowa - obok Kotwicy - Wieżyca Kolano

20. Szymbark ul. Szymbarskich Zakładników - kier. DANMAR - drogakrajowa

21. Droga w kier. szkoły w Szymbarku

22. Szymbark - Potuły wieś - Szymbark (poczta)

23. Od drogi powiatowej  - Łączyno wieś - droga kier. Modrak

24. Stężyca ul. Rzemieślnicza - Gapowo wieś – Malbork

25. Gapowo (las) - Czysta Woda – Niesiołowice

26. Zgorzałe - Smokowo – Gołubie

27. Gołubie - Stare Czaple – Przewóz

28. Droga w Starych Czaplach - centrum wsi

Odpowiedzialność za przejezdność w/w dróg sprawuje KOORDYNATOR.

Decyzje o momencie rozpoczęcia odśnieżania (niezależnie od dnia i jego pory) podejmuje KOORDYNATOR GMINNY i przekazuje do podmiotu odśnieżającego, ten zaś wykonuje prace w formie usługi dla Gminy Stężyca.

Finansowanie prac zimowego utrzymania na w/w drogach odbywa się bezpośrednio z budżetu Gminy Stężyca. Czas pracy sprzętu KOORDYNATOR potwierdza usługobiorcy podpisem i pieczęcią w karcie drogowej lub raporcie pracy sprzętu lub też innym dokumencie świadczącym o fizycznym wykonaniu prac.

2. DROGI II KOLEJNOŚCI ODŚNIEŻANIA

- są to wszystkie pozostałe drogi dojazdowe do poszczególnych domostw w danym sołectwie.

Odpowiedzialność za przejezdność w/w dróg sprawują SOŁTYSI poszczególnych sołectw. Decyzję o momencie rozpoczęcia odśnieżania dróg (niezależnie od dnia i jego godziny) oraz o kolejności odśnieżania dróg w sołectwie podejmuje SOŁTYS danego sołectwa i przekazuje do podmiotu odśnieżającego, ten zaś wykonuje prace w formie usługi dla sołectwa. Finansowanie prac zimowego utrzymania na w/w drogach SOŁECTWA odbywa się z budżetów poszczególnych sołectw Gminy.

Czas pracy sprzętu SOŁTYS potwierdza usługobiorcy podpisem i pieczęcią w karcie drogowej lub raporcie pracy sprzętu lub też innym dokumencie świadczącym o fizycznym wykonaniu prac.

Wykaz podmiotów, z którymi  zawarto umowy na świadczenie usług odśnieżania stanowi załącznik nr 1 do niniejszego planu.

W przypadku obfitych opadów śniegu, zawiei lub wystąpienia zmasowanych gołoledzi PIERWSZEŃSTWO w dyspozycji sprzętu (wg załącznika) – uzyskuje KOORDYNATOR dróg I kolejności, zaś po ich udrożnieniu ze sprzętu mogą korzystać w II kolejności sołtysi na swych drogach.

3. Zasady odśnieżania i usuwania skutków gołoledzi na drogach poszczególnych standardów określa załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994r.

4. Ujęte w w/w załączniku określenie „Jezdnia posypywana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu” określa, że posypywaniem objęte będą następujące miejsca w ciągach dróg: „...na skrzyżowaniach z innymi drogami oraz liniami kolejowymi, na odcinkach dróg o pochyleniu podłużnym większym niż 4 %, na przystankach autobusowych, na niebezpiecznych łukach poziomych, innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi, np. w bezpośrednim sąsiedztwie zbiorników wodnych, na wysokich nasypach itp. ...”. Usuwanie skutków zimowych prowadzone będzie racjonalnie, na bieżąco, ale do wysokości przeznaczonych na ten cel środków i zapasów.

5. Zasady powyższe są wiążące dla terenu gminy Stężyca do końca sezonu zimowego 2016/2017 – tzn. do wiosny 2017 roku.

6. W przypadkach skrajnie niekorzystnych i nieustabilizowanych warunków atmosferycznych i pogodowych (zawieje i zamiecie śnieżne, długotrwałe burze śnieżne niweczące efekty odśnieżania dróg), osiągnięcie i utrzymanie na drogach standardu docelowego może być niewykonalne.

Wykaz telefonów kontaktowych w załączniku.

Tagi